home contact us sitemap admin korea english chinese
 
Home > 모델선정 > 자동계산식
  Shock Absorber
  1. 수직운동  
     
자유낙하시 실린더 구동시-상향   실린더 구동시-하향 모터구동시-상승   모터구동시-하강
  2. 수평운동  
     
수평운동(추진력없음) 모터구동시   마찰계수적용시 실린더구동시   경사면(자유낙하시)
  3. 수직회전운동  
       
자유낙하시 실린더구동시   모터구동시-하강토크 모터구동시-상승토크    
  4. 수평회전운동  
             
모터구동시            
  Buffer (버퍼)
 
한방향운동시 한쪽설치 한방향운동시 양쪽설치   모터구동시 한쪽설치
 
양방향운동시 한쪽설치 양방향운동시 양쪽설치   자유낙하시